Tin tức

Hình ảnh công trường ngày 09/07/2020

 Ngày đăng: 09-07-2020

Hình ảnh công trường ngày 09/07/2020


Hình ảnh công trường ngày 01/06/2020

 Ngày đăng: 06-06-2020

Hình ảnh công trường ngày 01/06/2020


Hình ảnh công trường ngày 25/02/2020

 Ngày đăng: 01-06-2020

Hình ảnh công trường ngày 25/02/2020


Quyết định và thông báo về sự kiện bất khả kháng dịch Covid ngày 10/05/2020

 Ngày đăng: 11-05-2020

Quyết định và thông báo về sự kiện bất khả kháng dịch Covid ngày 10/05/2020


Thông báo bất khả kháng 08-04-2020

 Ngày đăng: 08-04-2020

Thông báo bất khả kháng 08-04-2020