Tin tức

Quyết định dừng thi công và thông báo 26/09/2021

 Ngày đăng: 26-09-2021

Quyết định dừng thi công và thông báo 26/09/2021


Quyết định và thông báo về sự kiện bất khả kháng dịch Covid ngày 03/08/2021

 Ngày đăng: 03-08-2021

Quyết định và thông báo về sự kiện bất khả kháng dịch Covid ngày 03/08/2021


Quyết định và thông báo về sự kiện bất khả kháng dịch Covid ngày 05/05/2021

 Ngày đăng: 05-05-2021

Quyết định và thông báo về sự kiện bất khả kháng dịch Covid ngày 05/05/2021


Hình ảnh công trường 17-03-2021

 Ngày đăng: 17-03-2021

Hình ảnh công trường 17-03-2021


Quyết định và thông báo về sự kiện bất khả kháng dịch Covid ngày 02/02/2021

 Ngày đăng: 02-02-2021

Quyết định và thông báo về sự kiện bất khả kháng dịch Covid ngày 02/02/2021