Sản phẩm  Dự án

Tòa Bắc

Gồm 5 loại căn hộ điển hình => Click xem mặt bằng <=

Tòa Nam

Gồm 4 loại căn hộ điển hình => Click xem mặt bằng <=

Elite

Gồm 2 loại căn hộ điển hình