Hình ảnh công trường ngày 24-11-2018

 Ngày đăng: 28-11-2018

 Lượt xem: 623

cid:AC2BBD84-903F-4452-862E-DDCD27D41AB2cid:7AD4786E-894B-4C3C-8C20-C84B3EEF0F4Acid:2A3B27B6-5734-4AD9-82DF-E22F7DE72996cid:441647AA-7310-4F1D-A67D-FF50BF17A7D8cid:FE3996EB-AD8F-49B0-966F-CE272B0FB313cid:4C4C9787-B73F-4AFA-97E7-761CB4718039cid:C009964F-AC56-440A-9735-7C1FE7793147cid:E3F5BAF5-7787-4508-801C-F92643D61AF7